بیت فایل

حل مشکل پریدن بیس باند a705f/ds بعد از روت