بیت فایل

رام رسمی هواوی P8 Lite) ALE-L21)

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی ALE-L21

فایل فلش رسمی  P8 Lite ALE-L21

 حل مشکل بیس باند هواوی ALE-L21

 حل مشکل سریال هواوی ALE-L21

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
ALE-L21 C900B500C900-143.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C674B588C674-1.63GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C674B587C674-1.64GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C652B120C652-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C652B050C652-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C647B180C647-1.51GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B570C636-1.58GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B568C636-1.58GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B561C636-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B540C636-1.50GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B190C636-1.50GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B150C636-1.47GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C636B044C636-1.28GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C555B180C555-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C530B190C530-1.47GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B604C464-1.52GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B602C464-1.50GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B601C464-1.40GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B597C464-1.52GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B595C464-1.52GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B593C464-1.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C464B150C464-1.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B638C432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B637C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B636C432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B635C432-1.60GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B634C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B633C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B631C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B628C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B627C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B620C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B619C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B608C432-1.56GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B607C432-1.60GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B605C432-1.59GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B603C432-1.59GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B602C432-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B601C432-1.59GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B600C432-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B598C432-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B597C432-1.59GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B596C432-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B585C432-1.60GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B584C432-1.56GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B574C432-1.52GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B560C432-1.49GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B551C432-1.37GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B550C432-1.49GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B524C432-203.86MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B216C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B215C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B200C432-337.54MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B199C432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B190C432-1.48GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B188C432-1.44GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B183C432-1.47GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B172C432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B171C432-1.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B170C432-1.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B136C432-1.48GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B133C432-1.45GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B132C432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B052C432-1.27GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B049C432-1.29GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C432B046C432-1.39GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C368B140C368-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C203B540C203-1.45GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B575C185-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B574C185-1.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B573C185-1.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B572C185-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B571C185-1.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B568C185-1.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B567C185-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B562C185-1.55GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B525C185-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B200C185-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B160C185-1.50GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B131C185-1.44GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B130C185-1.40GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C185B120C185-1.23GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C178B123C178-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C169B123C169-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B595C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B594C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B589C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B588C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B586C150-89.51MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B565C150-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 4.0.3.594(C150)C1504.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B205C150-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B192C150-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B181C150-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C150B130C150-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C128B172C128-1.47GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C128B130C128-1.49GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C113B571C113-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C113B130C113-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C109B582C109-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C109B575C109-1.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C109B170C109-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C75B567C75-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C75B565C75-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C75B564C75-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C75B170C75-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C55B588C55-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C55B586C55-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C55B583C55-1.66GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C55B503C55-281.87MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C55B181C55-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C40B515C40-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C40B514C40-1.73GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C40B508C40-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C40B181C40-1.58GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C33B543C33-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C33B538C33-1.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C33B535C33-92.37MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C33B533C33-1.44GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C30B121C30-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C22B587C22-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C22B579C22-1.57GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C20B170C20-449.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C16B511C16-1.57GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C15B524C15-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C15B523C15-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C15B500C15-188.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C15B140C15-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C10B544C10-1.54GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C10B150C10-1.42GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C09B584C09-1.57GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C09B180C09-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B903C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B898C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B896C02-1.75GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B893C02-1.81GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B892C02-1.78GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B589C02-1.72GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B181C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B140C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B130C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 C02B009C02-1.36GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 c432b636c432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
ALE-L21 c432b635c432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
Huawei_P8 Lite Dual SIM_Rollback package (ALE-L21, Android6.0 rollback to Android5.0)--170.00MB۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی ALE-L21 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای P8 Lite مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام ALE-L21  قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در ALE-L21،

مشکل بیس باند ALE-L21، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی ALE-L21 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی P8 Lite )ALE-L21) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی ALE-L21 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام ALE-L21 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام ALE-L21 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی P8 Lite ALE-L21:

  • آخرین بیلد رام هواوی ALE-L21

  • حل مشکل سریال هواوی ALE-L21

  • حل مشکل بیس باند هواوی ALE-L21

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  ALE-L21

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی ALE-L21

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی P8 Lite) ALE-L21)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.