بیت فایل

رام رسمی هواوی P Smart ) FIG-LX1)

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی FIG-LX1

فایل فلش رسمی  P Smart FIG-LX1

 حل مشکل بیس باند هواوی FIG-LX1

 حل مشکل سریال هواوی FIG-LX1

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
FIG-LX1 9.1.0.203(C432)C4329.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.175(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.164(C02)C029.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.163(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.158(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.146(C02)C029.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.145(C432)C4329.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.130(C02)C029.0.03.27GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.130(C109)C1099.0.02.92GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.130(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.130(C16)C169.0.02.79GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.130(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.130(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.123(C432)C4329.0.03.73GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C09)C099.0.02.85GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C33)C339.0.02.99GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C530)C5309.0.03.06GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C16)C169.0.02.79GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C109)C1099.0.02.92GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C02)C029.0.03.26GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C55)C559.0.03.32GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C781)C7819.0.03.14GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C368)C3689.0.03.06GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C782)C7829.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.122(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.120(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.119(C109)C1099.0.02.71GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.119(C02)C029.0.03.04GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.117(C09)C099.0.02.84GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.116(C782)C7829.0.03.12GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C781)C7819.0.02.89GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C40)C409.0.02.82GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C55)C559.0.03.10GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C16)C169.0.02.59GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C109)C1099.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C02)C029.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C33)C339.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C530)C5309.0.02.83GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C368)C3689.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 9.1.0.115(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.8.136(C33)C338.0.02.37GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.176(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.174(C432)C4328.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.170(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.168(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.167(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.166(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.165(C432)C4328.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.163(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.162(C432)C4328.0.02.17GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.161(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.160(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.159(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.158(C432)C4328.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.156(C432)C4328.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.155(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.153(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.148(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.146(C432)C4328.0.02.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.146(C55)C558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.145(C432)C4328.0.03.05GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.145(C605)C6058.0.02.17GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.145(C55)C558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.144(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.144(C55)C558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.144(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.143(C432)C4328.0.02.96GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.143(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.143(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.143(C55)C558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.143(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.142(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.142(C55)C558.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.142(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.142(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.141(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.141(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.141(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.141(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C55)C558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C782)C7828.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C33)C338.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.140(C432)C4328.0.02.89GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C782)C7828.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C781)C7818.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C432)C4328.0.02.89GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C33)C338.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.139(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C185)C1858.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C782)C7828.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C781)C7818.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C16)C168.0.02.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.138(C40)C408.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C40)C408.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C782)C7828.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C781)C7818.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C185)C1858.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C02)C028.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.137(C33)C338.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.136(C781)C7818.0.02.43GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.136(C02)C028.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.136(C185)C1858.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.136(C782)C7828.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.136(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.136(C40)C408.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.135(C432)C4328.0.02.96GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.135(C10)C108.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.135(C09)C098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.135(C40)C408.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.134(C16)C168.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.134(C40)C408.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.134(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.134(C33)C338.0.02.23GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.134(C432)C4328.0.02.92GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.134(C10)C108.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.133(C109)C1098.0.02.26GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.133(C16)C168.0.01.80GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.133(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.132(C782)C7828.0.02.65GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.132(C02)C028.0.02.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.132(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.131(C16)C168.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.131(C02)C028.0.02.36GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.131(C40)C408.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.131(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.131(C368)C3688.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.131(C09)C098.0.02.24GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.130(C368)C3688.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.130(C109)C1098.0.02.21GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.130(C782)C7828.0.02.62GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.129(C368)C3688.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.129(C185)C1858.0.02.34GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.128(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.128(C10)C108.0.02.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.127(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.127(C16)C168.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.126(C16)C168.0.02.07GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.126(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.126(C10)C108.0.02.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.125(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.124(C10)C108.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.124(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.124(C771)C7718.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.123(C16)C168.0.02.08GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.122(C10)C108.0.02.44GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.122(C652)C6528.0.03.09GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.122(C530)C5308.0.02.41GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.121(C652)C6528.0.03.09GB۱۵,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.120(C432)C4328.0.02.79GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.113(C25)C258.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.109(C521)C5218.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
FIG-LX1 8.0.0.106(C69)C698.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی FIG-LX1 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای P Smart مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام FIG-LX1  قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در FIG-LX1،

مشکل بیس باند FIG-LX1، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی FIG-LX1 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی P Smart )FIG-LX1) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی FIG-LX1 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام FIG-LX1 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام FIG-LX1 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی P Smart FIG-LX1:

  • آخرین بیلد رام هواوی FIG-LX1

  • حل مشکل سریال هواوی FIG-LX1

  • حل مشکل بیس باند هواوی FIG-LX1

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  FIG-LX1

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی FIG-LX1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی P Smart ) FIG-LX1)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.