بیت فایل

رام رسمی هواوی P Smart 2019) POT-LX1)

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی POT-LX1

فایل فلش رسمی  P Smart 2019 POT-LX1

 حل مشکل بیس باند هواوی POT-LX1

 حل مشکل سریال هواوی POT-LX1

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
POT-LX1 19.0.1.145(C652)C65219.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.254(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.254(C10)C1010.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.252(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.252(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.245(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.238(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.238(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.229(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.229(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.197(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.197(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.193(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.192(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.192(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.187(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.187(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.180(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.179(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.179(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.167(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.166(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.166(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.166(C900)C90010.0.0100.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.157(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.157(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.134(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 10.0.0.134(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.349(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.326(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.318(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.314(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.314(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.293(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.293(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.289(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.279(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.264(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.264(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.264(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.264(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C605)C6059.0.03.24GB۱۵,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C555)C5559.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C771)C7719.0.03.38GB۱۵,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.1.0.262(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.189(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.188(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.188(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.188(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.181(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.181(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.181(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.179(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.178(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.176(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.176(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.176(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.175(C605)C6059.0.02.90GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.175(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.171(C432)C4329.0.03.25GB۱۵,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.171(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.169(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.169(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.169(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.168(C555)C5559.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.167(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.167(C605)C6059.0.02.91GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.167(C771)C7719.0.03.05GB۱۵,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.152(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.145(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.145(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.145(C652)C6529.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.145(C555)C5559.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.142(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.138(C652)C6529.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.137(C555)C5559.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.133(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.129(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.123(C652)C6529.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.121(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.119(C555)C5559.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.119(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.118(C652)C6529.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.114(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.114(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.113(C10)C109.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
POT-LX1 9.0.1.113(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی POT-LX1 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای P Smart 2019 مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام POT-LX1  قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در POT-LX1،

مشکل بیس باند POT-LX1، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی POT-LX1 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی P Smart 2019 )POT-LX1) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی POT-LX1 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام POT-LX1 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام POT-LX1 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی P Smart 2019 POT-LX1:

  • آخرین بیلد رام هواوی POT-LX1

  • حل مشکل سریال هواوی POT-LX1

  • حل مشکل بیس باند هواوی POT-LX1

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  POT-LX1

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی POT-LX1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی P Smart 2019) POT-LX1)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.