بیت فایل

رام رسمی هواوی P10 Lite ) WAS-LX1)

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی WAS-LX1

فایل فلش رسمی  P10 Lite WAS-LX1

 حل مشکل بیس باند هواوی WAS-LX1

 حل مشکل سریال هواوی WAS-LX1

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
WAS-LX1 8.0.0.394(C432)C4328.0.05.00GB۲۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.393(C109)C1098.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.390(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.388(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.386(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.383(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.382(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.382(C185)C1858.0.03.22GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.381(C185)C1858.0.02.51GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.381(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.380(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.379(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.379(C185)C1858.0.03.91GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.378(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.377(C738)C7388.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.377(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.376(C738)C7388.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.376(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.376(C185)C1858.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.376(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.375(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.375(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.373(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.373(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.372(C738)C7388.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.372(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.371(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.371(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.371(C576)C5768.0.02.50GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.371(C738)C7388.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.371(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.371(C185)C1858.0.0723.40MB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.370(C738)C7388.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.370(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.370(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.370(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.370(C185)C1858.0.03.91GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.369(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.369(C738)C7388.0.03.00TB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.369(C02)C028.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.368(C10)C108.0.03.03GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.368(C738)C7388.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.367(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.367(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.367(C738)C7388.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.367(C02)C028.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.367(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.367(C185)C1858.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.366(C185)C1858.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.366(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.366(C738)C7388.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.365(C33)C338.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.365(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.365(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.365(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.365(C40)C408.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.364(C40)C408.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C02)C028.0.03.33GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C55)C558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C10)C108.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C33)C338.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C113)C1138.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C109)C1098.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C555)C5558.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C185)C1858.0.03.23GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.363(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.362(C185)C1858.0.072.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.362(C738)C7388.0.02.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.362(C432)C4328.0.075.80MB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.362(C530)C5308.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.362(C55)C558.0.02.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.362(C900)C9008.0.072.35MB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.361(C440)C4408.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.361(C432)C4328.0.04.50GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.361(C10)C108.0.02.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.360(C738)C7388.0.02.57GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.360(C185)C1858.0.03.23GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 8.0.0.335(C576)C5768.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C767B194C767-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B180C10-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C185B121C185-3.44GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C432B182C432-4.13GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C432B183C432-4.13GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C432B199C432-3.01GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C576B180C576-2.34GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C432B209C432-2.94GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B174C10-2.25GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C738B191C738-2.52GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B176C10-2.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C767B195C767-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B179C10-2.45GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C432B204C432-2.94GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B181C10-2.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C432B210C432-2.94GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C185B188C185-3.56GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B183C10-2.46GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C02B138C02-3.19GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C10B170C10-2.28GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C767B193C767-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C185B184C185-3.56GB۱۵,۰۰۰ تومان
WAS-LX1 C738B120C738-2.56GB۱۰,۰۰۰ تومان
WAS-LX1S003046--1.07GB۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی WAS-LX1 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای P10 Lite مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام WAS-LX1  قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در WAS-LX1،

مشکل بیس باند WAS-LX1، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی WAS-LX1 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی P10 Lite )WAS-LX1) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی WAS-LX1 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام WAS-LX1 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام WAS-LX1 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی P10 Lite WAS-LX1:

  • آخرین بیلد رام هواوی WAS-LX1

  • حل مشکل سریال هواوی WAS-LX1

  • حل مشکل بیس باند هواوی WAS-LX1

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  WAS-LX1

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی WAS-LX1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی P10 Lite ) WAS-LX1)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.